לרכישת כרטיסים

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של פארק ג'ננה בקרית ענבים, בבעלות חברת כרמים אתגרים בע"מ(להלן: "החברה"). השימוש באתר האינטרנט כפוף להוראות תקנון זה. המשתמשים באתר מתבקשים לקרוא היטב את התקנון. הגלישה באתר, הפעילויות בו, המוצרים המוצעים בו הם בהתאם לתקנון זה. מי שאינו מסכים לתנאים, כולם או מקצתם, מתבקש לא להשתמש באתר.

 • הוראות כלליות
 1. אתר האינטרנט (להלן:"האתר") נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע אודות פארק ג'ננה (להלן:"הפארק"), על האתגרים השונים, המחירים עבור הפעילויות, הוראות הבטיחות, כללי ההתנהגות בפארק, לרכוש כרטיסים למתקנים ולפעילויות השונות, לרכוש ארוחות מהמזנונים שלנו, להירשם למועדון BJanana, לשריין מראש מועדים לפעילויות פרימיום בפארק, כפי שיפורסמו באתר מעת לעת, הכל בהתאם לשקול הדעת הבלעדי של החברה.
 2. לחברה נתונה הזכות הבלעדית לשנות את תנאי השימוש באתר ולכן יש לקרוא את תנאי התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר.
 3. האתר והתכנים המפורטים בו מיועדים לשמש את המשתמש כמו שהם וככל שיהיו זמינים. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/א זכות ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאתר, לרבות ההתאמות, התכונות, התכנים וכד' שרלבנטיים לדרישות המשתמש או לצרכיו או ליכולותיו, למעט החובות הקבועות בחוק.
 4. בהתחשב בכך שהמידע מועבר באמצעים אלקטרוניים, ובשל כך שיכולות להיות שגיאות, שיבושים, אי דיוקים או שינויים של הרגע האחרון כגון בנוגע לעומס שאינו מאפשר כניסה לפארק, שינוי בתנאי מזג אוויר, שינויים לגבי ימי הפעילות, שינויים לגבי שעות הפעילות, לרבות סגירת הפארק לכניסת הקהל הרחב. על המשתמש מוטלת החובה לוודא את נכונות המידע ואת תוקפו במועד הרלבנטי להגעתו. המשתמש יודע ומסכים שלא יוכל להסתמך רק על הפרטים המופיעים באתר ולא יוכל להעלות טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל ענין הנוגע לאתר ו/או הנוגע לשימוש בו.
 5. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו למען הנוחות בלבד וכל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים, כאחד.
 6. כותרות התקנון הן לצורכי נוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות של ההוראות והכללים המפורטים בו.
 • כללי השימוש באתר
 1. האתר פתוח לשימוש של כולם, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה. החברה אינה מסננת את המשתמשים באתר ו/או בודקת אם המשתמשים כשירים ו/או מסוגלים לעמוד בהתחייבויות בגין השימוש בשירותים הניתנים באתר.
 2. השימוש באתר, לרבות התחייבויות שמתבצעות דרך האתר ע"י קטינים, לא ניתנות לניטור מראש ע"י החברה והחברה לא יכולה למנוע אותן. לכן, התחייבויות שבוצעו באתר ע"י קטינים יחייבו את הוריהם ו/או האפוטרופסים החוקיים שלהם, בכפוף למדיניות הביטולים שמפורטת בתקנון זה. על מנת למנוע התחייבויות באתר ע"י מי שאינם כשירים, מומלץ למנוע מקטינים לבצע פעולות או התחייבויות באתר זה.
  לעניין סעיף זה – קטין שפעל או ביצע התחייבויות באתר, חזקה על אחד ההורים או האפוטרופוס שהקטין עשה זאת באישורו.
 3. כל מי שמשתש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו מתחייב להשתמש בהם בדרך מקובלת בהתאם להוראות כל חוק, בהתאם לתקנון זה ולצרכים פרטיים בלבד. המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו באופן המנוגד לתקנון זה ו/או אסור ו/או לא חוקי ו/או מסחרי. מבלי לגרוע באמור לעיל, חל איסור מוחלט להעלות לאתר כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאניים ו/או כל אמצעי אחר או יישום, בין אם נועד לפגוע בתפקוד האתר ובין אם לא.
 4. כל השירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש פרטי בלבד של המשתמש ולא למטרות מסחריות.   
 5. החברה תהיה רשאית למנוע ממשתמשים שפעלו בניגוד לאמור בתקנון זה, לבצע פעולות ו/או התחייבויות ו/או לקבל שירותים באתר, בין אם לצמיתות ובין אם באופן זמני, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הנמקה או מתן הודעה מוקדמת.
 6. לחברה נתונה זכות בלעדית למנוע העלאת תכנים ו/או להסיר תכנים ו/או מידע מהאתר, על פי שקול דעתה הבלעדי, ללא כל צורך לתת הודעה מוקדמת.
 7. המשתמש באתר ישפה ו/או יפצה את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בעקבות תביעה או דרישה הנובעת מהפרה של המשתמש את הוראות התקנון הזה.
 • Bjanana    מועדון החברים בפארק ג'ננה
 1. כל בגיר רשאי להירשם כחבר במועדון Bjanana. קטין מגיל 16רשאי להירשם באישור בכתב מאחד מהוריו או מהאפוטרופוס שלו.
 2. חברות במועדון Bjanana   היא ללא תשלום ותוקפה למשך שנה מיום ההרשמה.
 3. הנרשם למועדון Bjanana מתחייב למסור בכתב את כל הפרטים המדוייקים אודותיו, כפי שהחברה תדרוש, מעת לעת, לרבות מספר טלפון וכתובת הדואל האישית שלו.
 4. בהרשמה למועדון מסכים הנרשם:
  א. לקבל מהחברה הודעות מקוונות
  , שיחות טלפון ומסרונים, מידע, עדכונים, newsaletter, מידע על מבצעים, הנחות וכן תכנים פרסומיים ושיווקיים אחרים.

ב. להיות כלול במאגרי המידע של החברה, בהתאם להוראות החוק.

ג. בכל עת שחבר Bjanana    יבקש להסיר את פרטיו ממאגרי המידע של החברה ו/או להפסיק את קבלת ההודעות המקוונות, יסיר עצמו מרשימת התפוצה או יבקש בכתב בדואל מהחברה להסירו. החברה תבצע את ההסרה תוך זמן סביר שלא יעלה על שבוע מיום הפנייה אליה בכתב. החברה רשאית להסיר את חבר המועדון ממועדון החברים, ולשלול ממנו גם את ההטבות שצבר עד יום הבקשה הכתובה של החבר או עד מועד ההסרה, לפי המוקדם מביניהם.

ד. זכויות יוצרים, סימני המסחר

 1. כל זכויות היוצרים על תכני האתר, על התמונות, הצילומים, על קבצים מכל סוג שהוא, על עיצוב האתר, על כל סימני המסחר, הלוגו של הפארק ושל החברה וכל התוכנות באתר הם בבעלות החברה וקניינה הבלעדי.
 2. חל איסור להעתיק אותם או לעשות בהם שימוש ללא קבלת אישור מוקדם בכתב מהחברה.

ה. תנאים לרכישה באמצעות האתר

 1. רכישת כרטיסים באמצעות אתר זה מותרת רק לבגיר – מי שעל פי הוראות החוק מלאו לו 18. מחירי הכרטיסים כפי שיופיעו באתר, מעת לעת, הם מחירים הכוללים מע"מ, לפי שעורו החוקי בעת התשלום.
  2. התשלום באתר יתבצע בכרטיסי אשראי ו/או באמצעי תשלום אחר(להלן:"כרטיס האשראי"), כפי שתקבע החברה מעת לעת ויפורסם באתר. התשלום ייגבה מיד לאחר סיום הליך הרכישה באתר.
  3. רכישת הכרטיסים באתר מחייבת מסירת פרטים אישיים. חזקה על המשלם שהוא הבעלים של כרטיס האשראי בו בוצעה העיסקה ושהפרטים שמסר מדויקים. כל הפרטים שימסור הרוכש על פי סעיף זה יישמרו במאגרי החברה.
  4. החברה תאשר את התשלום, את פרטי הרכישה ותצרף אישור על מספר הכרטיסים שהוזמנו ותשלח אישור לכתובת הדואל שמסר המשלם ו/או כמסרון sms למספר הטלפון שמסר.
  5. הכניסה לפארק ג'ננה ולמתקנים תתבצע באמצעות כרטיסים וצמידים שתוקפם הוא ליום הביקור בלבד. החברה רשאית להתיר את הכניסה לפארק ולמתקנים בכל אמצעי אחר, כפי שתחליט מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. במהלך הביקור בפארק ניתן יהיה לרכוש מוצרים נוספים תמורת תוספת תשלום.
  7. החברה רשאית לחסום משתמש באתר מלבצע פעולות באתר, לבטל כרטיס שהזמין, ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שקול דעתה הבלעדי. להלן מפורטות דוגמאות בלבד, למקרים בהם החברה רשאית, אך לא חייבת, לעשות כן. יודגש, שאין מדובר ברשימה סגורה:
  (א). המשתמש הפר הוראה מהוראות תקנון זה.
  (ב). עשה מעשה שפגע ו/או עלול היה לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בפארק ו/או במשתמשים אחרים באתר או בעובדי החברה ו/או במנהליה.
  (ג). המשתמש השתמש או ניסה להשתמש באתר או בשירותים הניתנים באתר באופן בלתי חוקי, לרבות מי שעשה מעשה בלתי חוקי ביחד עם אחרים, במישרין או בעקיפין.
  (ד). המשתמש מסר פרטים לא מדויקים, שגויים או חלקיים בעת הרישום לאתר.

ו. ביטול עיסקה

 1. ביטול עיסקה ייעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה) התשע"א – 2010. (להלן:"החוק").
 2. לא ניתן לבטל עיסקה שבוצעה באמצעות מועדונים חיצוניים.
 3. בהתאם להוראות החוק והתקנות, הרוכש רשאי לבטל רכישת כרטיס ו/או שובר שנרכש דרך האתר של החברה או בקופות החברה בתנאי שהודיע לחברה בכתב על בקשת הביטול לא יאוחר מ 14 ימים ממועד ביצוע הרכישה.
 4. החברה תשיב לרוכש את התמורה ששילם, בכפוף להצגת חשבונית, סרט קופה או הוכחה אחרת על ביצוע הרכישה, מועדה והסכום ששולם. הסכום יוחזר לרוכש רק באמצעות כרטיס האשראי בו בוצעה העיסקה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הכרטיסים או השוברים שבוטלו או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.
  5. לא יינתן זיכוי בגין כרטיסייה או שובר כניסה או צמיד אשר אבדו או נגנבו ולא יינתן זיכוי או שחזור כניסות לפארק או למתקן כלשהו.
 5. בכל מקרה, לא יינתן זיכוי במזומן גם אם הרכישה בוצעה במזומן. הזיכוי יועבר לחשבון הבנק של הרוכש או של מי מטעמו כפי שיבקש בכתב מהחברה, או לכרטיס האשראי שלו לפי הפרטים שימסור בכתב. 

ז. . הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

 1. השימוש באתר מהווה אישור שהמשתמש קרא את התקנון ואת מדיניות הפרטיות ומסכים לכל התנאים המפורטים בהם.
 2. תנאי תקנון זה ומדיניות הפרטיות ממצים את היחסים המשפטיים, את ההתחייבויות ואת ההסכמות בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לשימוש באתר, לשימוש במידע הפרטי ובשירותים הניתנים באתר, ואין בלתם.

ח. הסכמות כלליות:

 1. לא יראו את החברה כמי שויתרה על זכות מזכויותיה על פי התקנון בשום מקרה בו היא נמנעה מלהשתמש בזכות כלשהי או השהתה את המימוש של הזכות.
 2. סטייה מהוראות התקנון במקרה כלשהו או במספר מקרים לא תשמש תקדים לחיוב החברה לסטות מהתקנון בעתיד במקרים דומים או זהים.
 3. החברה רשאית לוותר על זכות מזכויותיה רק בהודעה כתובה חתומה כדין.
 4. על השימוש באתר יחולו רק חוקי מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבתי המשפט בירושלים, בכל ענין הנוגע לשימוש באתר או לכל הנובע מהשימוש באתר.

ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות דף יצירת קשר המופיע באתר.

חברת כרמים אתגרים מאחלת לכם גלישה מהנה ובטוחה, ותשמח לארח אתכם בפארק ג'ננה בקרית ענבים.